ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (e-GP เฉพาะกิจ ชั่วคราว_ รวม.pdf)002[ ]1713 Kb
 

สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (2เม.ย.57.pdf)2เม.ย.57.pdf[ ]90 Kb
 

รายชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 16:18 น.
 

รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง รายงานสถานการณ์การเงิน การคลังเดือน  กุมภาพันธ์ 2557 
 

เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ฉบับปรับปรุงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ได้ส่งแบบประเมินการพัฒนา และยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย มาเพื่อให้พื้นที่สามารถนำเกณฑ์ไปใช้ประเมินได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเกณฑ์ที่ปรับใหม่ ได้แบ่งการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ๑๐ ข้อ ระดับดี ๑๕ ข้อ และระดับดีมาก ๒๐ ข้อ รายละเอียดและแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ
 


หน้า 14 จาก 265