ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาสกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

     ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงบรรจุโลหิต พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง หน้า ๑๒ - ๑๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

     ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง หน้า ๑๑ - ๑๘

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

     ๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงยางอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง หน้า ๑๑ - ๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้จากเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th/ 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:39 น.
 

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

 

ปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง
รายละเอียด ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๗ แนบท้ายนี้

 

 

 

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (e-GP เฉพาะกิจ ชั่วคราว_ รวม.pdf)002[ ]1713 Kb
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-1-57.pdf)Document_0005-10-1-57.pdf[ ]189 Kb
 

ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์การกุศล 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (S34.pdf)S34.pdf[ ]153 Kb
 


หน้า 14 จาก 362