ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ร่างขอบเขตของาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ 19 รายการ รพ.แม่แจ่ม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ

สำหรับโรงพยาบาลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา แนบมาพร้อมนี้

 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Untitled1.pdf)Untitled1.pdf[ ]246 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ชุดทำอุปกรณ์ดามพลาสติก.pdf)ชุดทำอุปกรณ์ดามพลาสติก.pdf[ ]78 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ชุดออกกำลังกายโดยการแขวนและพยุง.pdf)ชุดออกกำลังกายโดยการแขวนและพยุง.pdf[ ]46 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารก.pdf)ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารก.pdf[ ]141 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ราคากลาง19รายการ.pdf)ราคากลาง19รายการ.pdf[ ]134 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ร่างเอกสาร01.pdf)ร่างเอกสาร01.pdf[ ]1507 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ร่างเอกสาร02.pdf)ร่างเอกสาร02.pdf[ ]1250 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ลู่วิ่งไฟฟ้ากายภาพบำบัด.pdf)ลู่วิ่งไฟฟ้ากายภาพบำบัด.pdf[ ]38 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์.pdf)เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์.pdf[ ]173 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า.pdf)เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า.pdf[ ]60 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์.pdf)เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์.pdf[ ]106 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ.pdf)เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ.pdf[ ]91 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลมีจอภาพ.pdf)เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลมีจอภาพ.pdf[ ]129 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือขาวดำ.pdf)เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือขาวดำ.pdf[ ]140 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ.pdf)เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ.pdf[ ]147 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องติตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf)เครื่องติตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf[ ]167 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ระบบสูญญากาศอัตโนมัติ.pdf)เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ระบบสูญญากาศอัตโนมัติ.pdf[ ]208 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพก.pdf)เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพก.pdf[ ]45 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ.pdf)เครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ.pdf[ ]102 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน.pdf)เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน.pdf[ ]141 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์100.pdf)เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์100.pdf[ ]183 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อรที่.pdf)เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อรที่.pdf[ ]105 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (เตียงป้องกันและรักษาโรคแผลกดทับ.pdf)เตียงป้องกันและรักษาโรคแผลกดทับ.pdf[ ]51 Kb
 

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ Ontop Payment

อีเมล พิมพ์ PDF

                                              

                                                  - ข้อมูลจัดประเภทหน่วยบริการ
                                                 - ตัวอย่างการกรอก PCU Profile
                                                 - ประชากร UC ก.ค. 54
                                                 - รายละเอียด PCU Profile
                                                 - เกณฑ์ศักยภาพบริการ ปี 2555
                                                 - แบบขอรับการสนับสนุน Ontop Payment ปี 2555)

 

คำสั่งสสจ.เชียงใหม่ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พย. 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

1.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

2.ระเบียบวาระการประชุม มาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

   คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์"วัสดุการแพทย์"

   ประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

   ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:55 น.
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาสกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

     ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงบรรจุโลหิต พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง หน้า ๑๒ - ๑๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

     ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง หน้า ๑๑ - ๑๘

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

     ๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงยางอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง หน้า ๑๑ - ๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้จากเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th/ 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:54 น.
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

 


หน้า 14 จาก 287