ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การโอนเงิน บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 22 มค 58

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงิน บัญชีแรงงานต่างด้าว วันที่ 22  มค 58 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0004-22-01-58.pdf)Document_0004-22-01-58.pdf[ ]124 Kb
 

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ Ontop Payment

อีเมล พิมพ์ PDF

                                              

                                                  - ข้อมูลจัดประเภทหน่วยบริการ
                                                 - ตัวอย่างการกรอก PCU Profile
                                                 - ประชากร UC ก.ค. 54
                                                 - รายละเอียด PCU Profile
                                                 - เกณฑ์ศักยภาพบริการ ปี 2555
                                                 - แบบขอรับการสนับสนุน Ontop Payment ปี 2555)

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0005-10-1-57.pdf)Document_0005-10-1-57.pdf[ ]189 Kb
 

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

 

ปรับปรุงอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง
รายละเอียด ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๗ แนบท้ายนี้

 

 

 

สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำเนาหนังสือ ที่ ชม 0032.001/6758 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง
การปฏิบัติงานระบบ e-GP  สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (e-GP เฉพาะกิจ ชั่วคราว_ รวม.pdf)002[ ]1713 Kb
 


หน้า 14 จาก 334