ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอส่งหนังรับรองการส่งตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงค์

อีเมล พิมพ์ PDF
 ส่งหนังรับรองการส่งตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงค์ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (referNKP58.pdf)referNKP58.pdf[ ]314 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (หนังสือส่ง ใบ Refer.pdf)หนังสือส่ง ใบ Refer.pdf[ ]113 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2014 เวลา 14:58 น.
 

เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ Ontop Payment

อีเมล พิมพ์ PDF

                                              

                                                  - ข้อมูลจัดประเภทหน่วยบริการ
                                                 - ตัวอย่างการกรอก PCU Profile
                                                 - ประชากร UC ก.ค. 54
                                                 - รายละเอียด PCU Profile
                                                 - เกณฑ์ศักยภาพบริการ ปี 2555
                                                 - แบบขอรับการสนับสนุน Ontop Payment ปี 2555)

 

คำสั่งสสจ.เชียงใหม่ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พย. 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

1.คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 134/2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

2.ระเบียบวาระการประชุม มาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

   คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์"วัสดุการแพทย์"

   ประชุมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

   ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:55 น.
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาสกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่

     ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงบรรจุโลหิต พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง หน้า ๑๒ - ๑๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

     ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง หน้า ๑๑ - ๑๘

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

     ๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงยางอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง หน้า ๑๑ - ๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้จากเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th/ 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:54 น.
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รพ.แม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โรงพยาบาลแม่แจ่ม (ครั้งที่ 2)

 


หน้า 14 จาก 292