ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 3) 18-6-57

อีเมล พิมพ์ PDF
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ. แม่แจ่ม - กลุ่มสนับสนุน (ครั้งที่ 3)
ข้อมูล ณ วันที่ 18-6-57 
 

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง

อีเมล พิมพ์ PDF

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 1.       ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย จำนวน 4 หลัง / จังหวัดเชียงใหม่

2.       วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7 หลัง ๆ ละ 3,100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,400,000  บาท    (สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

3.       ลักษณะงาน              อาคารสถานีอนามัย  เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ  300  ตารางเมตร   ตามแบบเลขที่ 107464.      

 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  26 กันยายน 2556

1. รพ.สต.บ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม  เป็นเงิน  2,866,700.- บาท             

 2. รพ.สต.บ้านคายหลวง  อำเภอแม่อาย  เป็นเงิน 3,054,400.-  บาท             

3. รพ.สต.บ้านหนองยาว  อำเภอฝาง  เป็นเงิน 2,996,100.-  บาท             

4. รพ.สต.บ้านปงตำ  อำเภอไชยปราการ  เป็นเงิน 3,022,200.-  บาท                  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,939,400.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5.       บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 ปร.45.2 ปร.55.3 ปร.6       

6.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง            

 6.1 นายบุญส่ง  สุวรรณโชติ             

6.2 นายศุภกิจ  ซาวปัน             

6.3 นายสมพงษ์  มโนธรรม 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 20:06 น.
 

ไฟล์บรรยายและเอกสารประกอบการประชุมวัยรุ่น3สค58ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

อีเมล พิมพ์ PDF

งานวัยรุ่นจัดประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติงานปี2559 โดยขอความร่วมมือดำเนินงานตำบลวัยรุ่นนำร่อง 7 พื้นที่ และมีไฟล์นำเสนอดังนี้ 

 

ีรายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)
และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายงานการประชุมAHNC.pdf)รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)[รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)]174 Kb
 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการเผยแพร่สำหรับประชาชนทั่วไป ตามพรบ. จำนวน 10 ฉบับ (ตามไฟล์ที่แนบ) คือ 1.เครื่องมือแพทย์ 2.เครื่องสำอาง 3.ยา 4.วัตถุเสพติด 5.วัตถุอันตราย 6วัตถุออกฤิทธิ์ 7..สถานพยาบาลคลินิก 8.สถานพยาบาลโรงพยาบาล 9.อาหาร 10.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2015 เวลา 09:38 น.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/virtual/chiangmaihealth.com/htdocs/cmpho_web53/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


หน้า 35 จาก 446