ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้พักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

จังหวัดเชียงใหม่          ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน              และร่างเอกสาร

 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น   เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น   พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ   7,402  ตรม.   (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  โรงพยาบาลสันทราย  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย   จังหวัด

เชียงใหม่ จำนวน  1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 132,454,300.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อย

บาทถ้วน) ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่  3328/2557  ลงวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

 

                   คณะกรรมการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา       งานจ้าง

ก่อสร้างดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ

 

 

ข้อมูลการจ่ายเงิน Claim-บุคคลต่างด้าว

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลการโอนเงิน บุคคลต่างด้าว
งวดที่ 2/2557
หากมีข้อมูลที่จะอุทธรณ์ ให้ส่งเอกสารการอุทธรณ์
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Claim_fo 2-57.zip)Claim_fo 2-57.zip[ ]3247 Kb
 

ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานธุรกิจสุขภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มงานธุรกิจสุขภาพ
 

การโอนเงิน บัญชีเงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์ วันที่ 19 ธค 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง  การโอนเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ บัญชีเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 26 ธค 57
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0001-26-12-57.pdf)Document_0001-26-12-57.pdf[ ]181 Kb
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2558  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 


หน้า 35 จาก 349