ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ส่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 ส่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B006.pdf)B006.pdf[ ]213 Kb
 

ขอรับบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
 ขอรับจาคเดรื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าจากโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (B75.pdf)B75.pdf[ ]183 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:17 น.
 

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

อีเมล พิมพ์ PDF
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 

การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

อีเมล พิมพ์ PDF
 
เรื่อง การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (รายงาน 170.pdf)รายงาน 170.pdf[ ]112 Kb
 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม- กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2) 30-5-57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่แจ่ม - กลุ่มหลัก (ครั้งที่ 2)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  2557 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 


หน้า 35 จาก 396