ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานก่อสร้างรพ.แม่แจ่ม กลุ่มที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ราคากลางงานก่อสร้าง รพ.แม่แจ่ม กลุ่ีมที่ 2 

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม2_Part1.pdf)กลุ่ม2_Part1.pdf[ ]2029 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม2_Part2.pdf)กลุ่ม2_Part2.pdf[ ]1983 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (กลุ่ม2_Part3.pdf)กลุ่ม2_Part3.pdf[ ]989 Kb
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

  

  

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 แนบท้ายนี้

 

รวมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมรับมือภาวะหมอกควันและไฟป่า ปี 2556-2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ดาวโหลดรวมเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อมรับมือภาวะหมอกควันและไฟป่า  ปี 2556-2557

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์.pdf)smog01[ ]6743 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ.pdf)smog02[ ]7608 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (นพ.จรัส สิงห์แก้ว.ppt)smog03[ ]8976 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (มลพิษหมอกควัน(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่).pptx)smog06[ ]8355 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช.pptx)smog04[ ]1578 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 10:45 น.
 

ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา

อีเมล พิมพ์ PDF
 
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 436 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา 
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (01 รวม.pdf)01[ ]2056 Kb
 

เชิญอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด ระหว่างวันที่ 17-28มีค57

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เรื่องกำหนดจัดอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิ จำนวน 1 รุ่น(20 คน) ในระหว่างวันที่ 17-28 มีค57 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ให้บริการในคลินิกบริการวัยรุ่น เน้นพยาบาลจากรพ.ที่ผ่านการประเมิน YFHS และให้สสจ.เชียงใหม่ คัดเลือกผู้เข้าร่วมจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรม ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด(ไม่มีค่าลงทะเบียน) ขอให้ส่งแบบตอบรับไปที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ โทรสาร 053-211740 ภายใน 17 กพ.57 ได้แนบเอกสารมาด้วยแล้ว

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 14:02 น.
 


หน้า 35 จาก 266