ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ติดตามการส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว

อีเมล พิมพ์ PDF

ติดตามการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

 และการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 7) วันที่ 22 ตค 57

อีเมล พิมพ์ PDF
 
 
 
เรื่อง  การโอนเงินโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัญชีที 7)  วันที่ 22  ตค  57
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Document_0001-22-10-57.pdf)Document_0001-22-10-57.pdf[ ]93 Kb
 

รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กันยายน 2557(รอบที่ 3 ข้อมูล ณวันที่ 21 พย 57)

อีเมล พิมพ์ PDF
 
รายงานสถานการณ์การเงิน การคลัง เดือน กันยายน  2557(รอบที่ 3 ข้อมูล ณวันที่ 21 พย 57) 
 

ร่างของเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้พักคนไข้ 8 ชั้น รพ.สันทราย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

จังหวัดเชียงใหม่          ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน              และร่างเอกสาร

 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าง อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น   เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น   พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ   7,402  ตรม.   (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  โรงพยาบาลสันทราย  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย   จังหวัด

เชียงใหม่ จำนวน  1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 132,454,300.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อย

บาทถ้วน) ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่  3328/2557  ลงวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

 

                   คณะกรรมการฯ ได้กำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา       งานจ้าง

ก่อสร้างดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ

 

 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤศิกายน 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤศิกายน 2557  
ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (28พย.57.docx)28พย.57.docx[ ]492 Kb
 


หน้า 35 จาก 334