ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
       
 
   
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครั้งที่ 3/2558

News image

 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558วันที่  24  กรกฎาคม  2558  เวลา  08.3๐ – 16.30  น.ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมท...

วัชรา | จันทร์, 7 กันยายน 2015 | Hits: 94

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

เชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง การบริหารกองทุนปี 2559

News image

เชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง การบริหารกองทุน ปี 2559 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | อังคาร, 6 ตุลาคม 2015 | Hits: 36

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบฯ "การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคมะเร็ง"

News image

 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ

ธัญพัชร เตชะอุ่น | จันทร์, 14 กันยายน 2015 | Hits: 70

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

คุณลักษณะเฉพาะของยา

News image

 คุณลักษณะเฉพาะของยา จำนวน 14 ตัว

พิรุณ อินตา | พุธ, 30 กันยายน 2015 | Hits: 42

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อภายในประเทศ

News image

แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

3501500001724 | พฤหัสบดี, 8 ตุลาคม 2015 | Hits: 21

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.

News image

 *** คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ.2558 ***

นางปริศนา สุวรรณโชติ | อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 | Hits: 98

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

รหัสงบประมาณ โครงการยาเสพติด

งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอส่งรหัสงบประมาณ โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558 เ...

นายเกรียงไกร ยอดเรือน | พุธ, 18 มีนาคม 2015 | Hits: 246

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกระทรวงสาธาร

News image

 หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริกา...

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | พฤหัสบดี, 8 ตุลาคม 2015 | Hits: 27

อ่านต่อ...

คู่มือการใช้ภาษา

News image

คู่มือการใช้ภาษา ไทย- อังกฤษ -พม่า -เขมร  สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 | Hits: 190

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาล

News image

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ล้านนาสปาไทยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปิยะฉัตร สะหัสชาติ | ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015 | Hits: 315

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

News image

  ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

แพรวพรรณ ปันใจดี | พฤหัสบดี, 8 ตุลาคม 2015 | Hits: 16

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39

News image

รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39 

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | จันทร์, 5 ตุลาคม 2015 | Hits: 25

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 2266

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

News image

  พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ทองใบ ไชยวุฒิ | ศุกร์, 9 ตุลาคม 2015 | Hits: 6

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการจัดบริการสุขภาพช่องป

News image

 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในการจัดบริการสุขภาพช่องปากแบบบูรณาการในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประ...

คนึงนิตย์ ไชยศิลป์ | อังคาร, 21 กรกฏาคม 2015 | Hits: 160

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

ตัวอย่างกรณีศึกษา คดี แพทย์ถูกลงโทษ

News image

 Updateบทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภาทำไม? แพทย์จึงถูกลงโทษ... 

ร้องเรียนร้องทุกข์ 053-211048-50 | อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015 | Hits: 563

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

ข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 โอน 25กย2558

News image

 รายละเอียดข้อมูลงบ สปสช.รายหน่วยบริการไตรมาส 3-4/2557 ที่่โอนให้ CUP เมื่อ 25กย2558ใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับงบที่โอนลงไปแล้ว ขึ้นอยู่กับ คกก.ในคปสอ....

พัทยา นีละภมร | อังคาร, 29 กันยายน 2015 | Hits: 93

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

 

แผนที่แสดงสถานการณ์หมอกควัน PM10 จ.เชียงใหม่ รายวัน

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday758
mod_vvisit_counterThis week25
mod_vvisit_counterLast week4841
mod_vvisit_counterThis month6517
mod_vvisit_counterLast month22821
mod_vvisit_counterAll842685

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์