แบบประเมินตลาดสดน่าซื้อ

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อ ระดับพื้นฐาน
(ประเภที่ 1 และประเภทที่ 2)