ระบบบริการออนไลน์
       
       
       
     
 
         
      * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารงานไอที

แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

News image

 แจ้งอัพเดทโปรแกรม JHCIS เวอร์ชั่นวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 

CMPHO_IT | อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014 | Hits: 336

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานประกันสุขภาพ

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

News image

 ประกาศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดำ...

กลุ่มงานประกันสุขภาพ | ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014 | Hits: 159

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่

News image

สรุปแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กอ้วนจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2557 แยกเป็นรายรายอำเภอตามที่ได้แบ่งกลุ่มในวันประชุมเอกสารนำ...

จันทร์ทิมา ขุนบำรุง | จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014 | Hits: 49

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

เอกสารสืบราคายาและเวชภัณฑ์ประจำปี2557

News image

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะจัด ให้มีการยื่นซองสืบราคายาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2557 สำหรับใช้ในโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 23 แห่ง และโรงพยาบาลนครพิงค์ จ...

พิรุณ อินตา | อาทิตย์, 25 พฤษภาคม 2014 | Hits: 620

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ ผู้นำยุคใหม่

News image

 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ ผู้นำยุคใหม่

3501500001724 | อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014 | Hits: 57

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภั

News image

   Download เอกสารนำเสนอ ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดระบบควบคุมคุณภาพอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา 23 มิ.ย. 57

นางปริศนา สุวรรณโชติ | จันทร์, 23 มิถุนายน 2014 | Hits: 43

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานยาเสพติด

ประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

News image

เชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเรียงความ"สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE "

กุลรัศมิ์ นามแก้ว | จันทร์, 10 มีนาคม 2014 | Hits: 148

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานธุรกิจสุขภาพ

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย, การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไ

News image

   การประกวดสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย การประกวดสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา  ติดต่อสอบถามรายละเอียด   ...

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 214

อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเชิงรุก

News image

เอกสารประกอบการเชิงรุก

พรทิพย์ มธุรวาทิน | จันทร์, 2 มิถุนายน 2014 | Hits: 111

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25/255

News image

 การประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25/2557

นางสาวรัตนจันทร์ นาดี | พุธ, 23 กรกฏาคม 2014 | Hits: 26

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานควบคุมโรค

สถานการณ์ LIL สัปดาห์ที่ 28

News image

สถานการณ์ LIL สัปดาห์ที่ 28 (13-18 ก.ค. 57)

นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ | พุธ, 23 กรกฏาคม 2014 | Hits: 7

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

สุรางค์พิมล สุวรรณมงคล | พุธ, 12 มีนาคม 2014 | Hits: 325

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ

News image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557วันที่ 3-4 เ...

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ | พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014 | Hits: 852

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาพระเครื่องเมื่องสุพรรณ "รุ่น สัจจ

News image

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาพระเครื่องเมื่องสุพรรณ "รุ่น สัจจะบารมี" 

ทองใบ ไชยวุฒิ | พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014 | Hits: 4

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

News image

  หนังสือแนวทางการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบูรณาการและเชิงรุกจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในกลุ่ม 0 - 5 ปี หนังสือแนวทางบริหารจัดการ เพื่อจัดบริการบูรณาก...

วันเพ็ญ คำวัง | จันทร์, 7 กรกฏาคม 2014 | Hits: 54

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2557

News image

  แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2557

น.ส. ภาวนา สถิตย์วัฒน์ | พฤหัสบดี, 17 กรกฏาคม 2014 | Hits: 20

อ่านต่อ...

ข่าวสารกลุ่มงานนิติการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยแล

News image

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย    

CMPHO_IT | อังคาร, 29 ตุลาคม 2013 | Hits: 787

อ่านต่อ...

ข่าวสารงานแพทย์แผนไทย

โครงการ "นวดไทย แก้จน"

News image

 รับสมัคร ผู้ว่างงาน แม่บ้าน พ่อบ้าน ที่ต้องการรายได้เสริม เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" ณ โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เ...

พัทยา นีละภมร | จันทร์, 7 กรกฏาคม 2014 | Hits: 90

อ่านต่อ...

ระบบงานและเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

      

      

         

     

 

ประชุมวิชาการ สธ. 2557

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2557 เชียงใหม่
ระบบการจองที่พัก 
 
- ระบบลงทะเบียน (รอ link จากกระทรวง) 
 
ข้อมูลการจองบูธ
 
 

ระบบเมลล์

|| เข้าสู่ระบบเมลล์ ||

 (User@chiangmaihealth.com) 

ระบบงานสารสนเทศ

Food Poisoning Notification

 Questionnaire for traveler in Chiang Mai
who had food poisioning

Click here [Thai / Eng]

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ระบบข้อมูลรับผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล

ในจังหวัดเชียงใหม่(ภาวะวิกฤติ)

เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ 

สำรวจความคิดเห็น

ท่านเข้าใช้งาน หรือเข้ามาเยี่ยมเวปไซต์นี้บ่อยแค่ไหน
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday715
mod_vvisit_counterYesterday658
mod_vvisit_counterThis week3058
mod_vvisit_counterLast week3367
mod_vvisit_counterThis month12765
mod_vvisit_counterLast month15279
mod_vvisit_counterAll494500

สมาชิกที่อยู่ในระบบ

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์